Hướng dẫn cài đặt phần mềm CNs 3.2

CNs 3.2 là Phần mềm phát triển trên môi trường .Net Framework 2.0 , sử dụng ngôn ngữ VB.Net và cơ sở dữ liệu SQL Server 2005. Để cài đặt CNs 3.2 các bạn thực hiện theo các bước sau:

Tags: